DGC SPECIAL PAIR EVENT 2017
2017-03-05
16 tables, 32 pairs. Number of boards: 18. Average: 99.0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
RANK PAIR SCORE % NAME
1 27 131.1 66.2 SHAM SHARMA - LT GEN C B VIJAN
2 14 116.9 59.0 P C GUPTA - VIJAY KUMAR
3 3 116.9 59.0 SULTAN - BASHIR
4 38 116.5 58.8 KAJAL DAS - ANOOP DHAWAN
5 32 115.5 58.3 MANIK CHAKRABORTY - A MITRA
6 35 112.5 56.8 T K BANERJI - NITA BANERJI
7 25 112.4 56.7 MAJ IYER - K B SIKAND
8 18 112.0 56.6 DR RANJEET - SUJEET KUMAR
9 11 110.9 56.0 S P MEHTA - S S GUPTA
10 15 109.9 55.5 DR VIJAY RANCHAN - K C KUMAR
11 4 106.6 53.9 DR NIKITA KAMAL - AMARJIT
12 33 105.6 53.4 S K SYAL - S R MALHOTRA
13 17 105.1 53.1 ASHA SHARMA - MICKY KHANNA
14 8 105.0 53.0 D GULHATI - SATYA AGGARWAL
15 28 104.0 52.5 MAJ S N BHALLA - AVM ANAND
16 13 102.9 52.0 GAJENDRA VYAS - D M MEHTA
17 36 102.1 51.6 VEENA VISHWANATHAN - RAJIV ANAND
18 12 98.5 49.7 S K AGRAWAL - VED PRAKASH
19 37 94.9 47.9 BRIG B N DATT - JAGDISH DATT
20 1 93.5 47.2 COL GUPTA - MRS CHAND VIR
21 22 92.8 46.9 SUNIL KUMAR - VIJAY RAJPAL
22 16 92.6 46.8 M S SHARMA - ANIL BHARIHOKE
23 6 92.1 46.5 JYOTSNA KHANNA - N N KHANNA
24 24 89.4 45.1 S K SETHI - K MEHRA
25 31 89.1 45.0 RASHMI AGARWAL - ANBU
26 26 84.5 42.7 MEERA BAKSHI - BINA AGARWAL
27 21 82.0 41.4 SNEHLATA SINGLA - MADHU KOCHAR
28 7 77.9 39.3 MANJULIKA AGGARWAL - VENITA KAPUR
29 2 75.9 38.3 TAPESHWAR - Y P PUNJ
30 23 75.9 38.3 SIKANDAR TALWAR - MRS INDIRA KUMAR
31 34 75.7 38.2 K R LAKHANPAL - COL G I SINGH
32 5 65.1 32.9 PUNEET KAPOOR - ASHOK GUPTA