Check your Masterpoints Online

Seniors Teams Regsitered

Official Announcement: CLICK HERE

LAST DATE FOR REGISTRATION: 15th JANUARY

SELECTION TRIALS WILL BE HELD AT DELHI: 26-28TH FEBRUARY

REGISTERED TEAMS:

TeamNamePlayer1Player2Player3Player4Player5_6
Delhi bluesPrakash Bhandari (D-435)Amarjeet wadhawan(D-302)PC Gupta (D-259)Vijay kumar( (D-57)D K Tewari (D-160) J B Sengupta (D224)
PODDAR HOUSINGDIPAK PODDARJITENDRA SOLANIK S SAMANTR A AGRAWALSUKAMAL DAS SUBRATA SAHA
Lucknow Aces Amitabh TayalAk Sinha Bn Rastogi S Bandopadhyay Cs Majumdar
SamadhanRavi Raman (BM1520)N Rajmohan (BM0210)Vijay Phatarphekar (BM0187)T V Ramani (BM0211)Pramod Joshi (PM0189) CP Deshpande (PM0063)
ALPHADAYA DHAONDIPAK SANTRAKAMLESH GUPTADR. VIKRAM JAIN
India BluesAshok RuiaJ.M.ShahPritish KushariBadal Das
Dhampur Sugar MillsAshok K Goel (WB 7240)K.R. Venkataraman (TM 259)Sundarram Srinivasan (IND&500089)Sridharan Padmanabhan (TM 277)
2014 © Bridge Federation of India
Skip to toolbar